«نشریه اندیش‌نامه شهر» دو فصلنامه علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر است که با رعایت معیارهای کیفی و استفاده از سازوکارهای متناسب در انتشار نشریات علمی‏، به یکی از مراجع مورد اطمینان و پر­استناد پژوهشگران و دانشجویان شهرسازی، سیاستگذاران و مدیران شهری تبدیل خواهد شد. این نشریه به معرفی نتایج و دستاوردهای اصیل پژوهشگران و متخصصین ایرانی به جامعه علمی و حرفه ای داخلی و خارجی شهرسازی می‌پردازد.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، اسفند 1399 

ابر واژگان

نشریات مرتبط