تعداد مقالات: 6
1. "شهر، هتل نیست"

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-12

ناصر برک پور


2. کاربست روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع در برنامه‌ریزی شهری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 15-29

زهرا آزاد؛ پروین پرتوی؛ سوسن باستانی


6. بررسی اثرات تغییرات کاربری زمین بر دسترسی عادلانه به خدمات، نمونه موردی: منطقه یک شهر تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 85-97

میترا حبیبی؛ نیلوفر سماواتی‌پور