نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، زهرا کاربست روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع در برنامه‌ریزی شهری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

ا

 • اشرفی، مهناز مکان‌یابی مسیرهای بهینه خانه تا مدرسه برای دانش‌آموزان و الگوی اتوبوس پیاده نمونه موردی: دو مدرسه ابتدایی محله پونک تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 63-83]

ب

 • باستانی، سوسن کاربست روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع در برنامه‌ریزی شهری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • برک پور، ناصر "شهر، هتل نیست" [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-12]

پ

 • پرتوی، پروین کاربست روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه اجتماع در برنامه‌ریزی شهری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

ح

 • حبیبی، میترا بررسی اثرات تغییرات کاربری زمین بر دسترسی عادلانه به خدمات، نمونه موردی: منطقه یک شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 85-97]

س

 • سماواتی‌پور، نیلوفر بررسی اثرات تغییرات کاربری زمین بر دسترسی عادلانه به خدمات، نمونه موردی: منطقه یک شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 85-97]

ش

 • شکیبامنش، امیر بررسی رؤیت‌پذیری عناصر تاریخی در منظر شهری با استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر آیزوویست دوبعدی مطالعه موردی: کاخ گلستان تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]

ع

 • عبادی، ساره مکان‌یابی مسیرهای بهینه خانه تا مدرسه برای دانش‌آموزان و الگوی اتوبوس پیاده نمونه موردی: دو مدرسه ابتدایی محله پونک تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 63-83]

ف

 • فخارزاده، زهرا بررسی نقش پروژه‌های محرک توسعه در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری بر مبنای مقایسه تحلیلی محلات گودال مصلی و شیخداد (پروژه مورد بررسی: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

ک

 • کوکبی، مهدیه بررسی رؤیت‌پذیری عناصر تاریخی در منظر شهری با استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر آیزوویست دوبعدی مطالعه موردی: کاخ گلستان تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]

م

 • محمدی، حمید بررسی نقش پروژه‌های محرک توسعه در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری بر مبنای مقایسه تحلیلی محلات گودال مصلی و شیخداد (پروژه مورد بررسی: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]