اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا مستغنی

دانشیار گروه معماری،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

mostaghniart.ac.ir

سردبیر

غلامرضا حقیقت‌نائینی

دانشیار گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

haghighatart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ناصر برک‌پور

استاد گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

barakpuryahoo.com

پروین پرتوی

استاد گروه شهرسازی،‌دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر

partoviart.ac.ir

میترا حبیبی

دانشیار گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

habibiart.ac.ir

سیدبهشید حسینی

استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر

behshid_hosseiniart.ac.ir

غلامرضا حقیقت‌نائینی

دانشیار گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

haghighatart.ac.ir

هاشم داداش‌پور

دانشیار گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشگاه تربیت مدرس

h-dadashpoormodares.ac.ir

امیر شکیبامنش

دانشیار گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

a.shakibamaneshart.ac.ir

محمد شیخی

دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

msheikhishirazu.ac.ir

مظفر صرافی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

sarrafisbu.ac.ir

منوچهر طبیبیان

استاد شهرسازی،‌ پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

tabibianut.ac.ir

محمدمهدی عزیزی

استاد گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mmaziziut.ac.ir

محمد مسعود

استاد گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر اصفهان

m.masoudaui.ac.ir

مریم محمدی

دانشیار گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

m.mohammadiart.ac.ir

مدیر داخلی

لیلا کوکبی

استادیار گروه شهرسازی،‌ دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر(تهران)

l.kowkabiart.ac.ir