بررسی رؤیت‌پذیری عناصر تاریخی در منظر شهری با استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر آیزوویست دوبعدی مطالعه موردی: کاخ گلستان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

عناصر تاریخی نقش بسزایی در ارتقای کیفیات منظرهای شهری دارند. تحلیل‌های کیفی درخصوص تأثیر بصری عناصر تاریخی و شاخص بر منظر فضاهای شهری، اطلاعات دقیقی را ارائه نمی‌دهد، لذا کاربست روش‌های کمّی در تحلیل منظر می‌تواند راهگشا باشد. رویکرد رؤیت‌پذیری با تکیه بر تکنیک‌هایی نظیر آیزوویست امکان تحلیل‌های دقیق کمّی را از منظر شهر فراهم نموده است. این پژوهش با استفاده از تکنیک آیزوویست دوبعدی به تحلیل رؤیت‌پذیری مجموعه گلستان، به‌عنوان عنصری تاریخی و مؤثر در ایجاد کیفیت منظر شهری از منظر کاربران در محور مروی و محور پانزده خرداد می‌پردازد. بدین منظور نقشه‌های رؤیت‌پذیری این فضاها در محیط نرم‌افزار راینو تولید شده، با استفاده از ارزیابی معیارهای هندسی آیزوویست نظیر مساحت، محیط، مدوریت و جمع‌شدگی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد مجموعه گلستان در فضای محور مروی از شدت رؤیت‌پذیری مطلوبی برخوردار بوده و در ساختار این محور، دید به مجموعه موجب کیفیت بصری این فضا شده است. اما در فضای میدان پانزده خرداد، رؤیت‌پذیری ساختمان‌های اداری بیش از کاخ گلستان است که این مسئله کیفیات بصری محور پانزده خرداد را تضعیف نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Visibility of Historical Elements in Urban Landscape; using a Two-Dimensional Isovist Analysis (Case study: Tehran Golestan Palace)

نویسندگان [English]

  • Amir Shakibamanesh 1
  • Mahdiyeh kokabi 2
1 Associate Professor, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Architecture & Urban Studies, Art University, Tehran, Iran.
2 Master of Urban Design, Art University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Historical elements play an important role in enhancing the quality of urban landscapes. A qualitative analysis does not provide accurate information regarding the visual impact of historical and index elements on the urban landscape. Therefore, the application of quantitative methods in landscape analysis can be beneficial. The visibility approach, relying on techniques such as Isovist, has allowed for quantitative analysis of the city. In this research, a two-dimensional Isovist technique is employed to analyze the visibility of the Golestan palace complex as a historical and effective element in creating the quality of the urban landscape from the perspective of users on the Marvi and Panzdah-e Khordad streets. In this regard, the visibility maps of these spaces are produced in the Rhino software and analyzed by Isovist geometric criteria such as area, perimeter, circularity, and compactness. The results show that the Golestan palace complex in Marvi-centered space has very good visibility and boosts the visual quality of this space in the structure of this space. However, in the Panzdah Khordad Square, the visibility of the office buildings is more than the Golestan palace complex, which has weakened the visual quality of the Panzdah Khordad pedestrian way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visibility
  • 2D Isovist
  • Urban Land Scape
  • Golestan Palace Complex