بانک ها و نمایه نامه ها

فراخوان مقاله

گروه شهرسازی دانشگاه هنر (تهران) در راستای فراهم نمودن بستر مناسب توسعه و ارتقای کیفی پژوهش و نشر دانش روز شهرسازی و تجارب پژوهشگران، اقدام به انتشار "دوفصلنامه علمی اندیش نامه شهر" نموده است.

 اساتید محترم دانشگاه، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می توانند مقالات خود را برای چاپ (با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله) به وب سایت نشریه ارسال کنند.

 

انواع مقالات مورد پذیرش نشریه عبارتنداز:

1-    مقاله پژوهشی (Original /Research Article)- حاصل پژوهشی بوده که محقق برای نگارش آن آزمایش یا مطالعه‌ای انجام داده و در نتیجه نوآوری خلق کرده‌ باشد.

2-    مقاله مروری (Review Article)- تحلیل انتقادی موضوعی مشخص از طریق مرور، تحلیل و مقایسه مقالات پیشین با هدف بیان شکاف های موجود و دریافت نتایج مناسب

3-    مقاله نقطه نظر (Perspective, View Point Article)- ارایه دیدگاه علمی یا نقطه نظرات نویسنده در تفسیر، تحلیل و یا روش های مورد استفاده در یک مطالعه خاص

4-    مقاله فنی (Technical Article)-  توصیف مراحل پیشرفت کار یا معرفی نتایج یک مطالعه فنی یا علمی

5-    مقاله کوتاه (Short Paper)- عمدتا یک مدل جدید و یا نظریه نوآور به صورت دقیق و با جزئیات را بیان می‌کند.

 

 آدرس وب سایت نشریه: urband.journal.art.ac.ir

  پست الکترونیک نشریه: urband@art.ac.ir