اهداف و چشم انداز

چشم‌انداز:

«نشریه اندیش نامه شهر» دو فصلنامه علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر است که با رعایت معیارهای کیفی و استفاده از سازوکارهای متناسب در انتشار نشریات علمی‏، به یکی از مراجع مورد اطمینان و پر­استناد پژوهشگران و دانشجویان شهرسازی، سیاستگذاران و مدیران شهری تبدیل خواهد شد. این نشریه به معرفی نتایج و دستاوردهای اصیل پژوهشگران و متخصصین ایرانی به جامعه علمی و حرفه ای داخلی و خارجی شهرسازی می­‌پردازد.

اهداف:

هدف کلی نشریه «اندیش نامه شهر»، انتشار نتایج پژوهش ­ها و تجربیات حرفه ای جدید بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه های مختلف برنامه ریزی شهری و منطقه ای، طراحی شهری و مدیریت شهری و با تاکید بر اصالت و نوآوری تحقیقات انجام شده است. این نشریه با در نظر گرفتن این هدف کلی،‏ اهداف مشخص زیر را دنبال می ­کند:

-         کمک به توسعه­ دانش نظری و حرفه ای در حوزه ­های شهرسازی ایران

-        کمک به حل مسایل و معضلات عینی شهرسازی در ایران

-         نقد رویکردها و روش های شهرسازی و مدیریت شهری در ایران

-          رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه شهرسازی

-          انتشار به موقع یافته‌های نوین تجربی و پژوهشی در حوزه  شهرسازی

-          دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید نهادهای علمی داخلی (درجه علمی) و خارجی