بررسی نقش پروژه‌های محرک توسعه در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری بر مبنای مقایسه تحلیلی محلات گودال مصلی و شیخداد (پروژه مورد بررسی: دانشکده هنر و معماری یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با اجرای ناموفق طرح‌های نوسازی و بهسازی طی چند دوره زمانی، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری برای مواجهه با مسائل و مشکلات بافت‌های ناکارآمد شهری در دستورکار قرار می‌گیرد. بر این مبنا پروژه‌های متعددی با عنوان پروژه‌های محرک توسعه به‌عنوان سازوکاری مناسب برای تحقق رویکرد بازآفرینی شهری در مناطق فرسوده شهری اجرا شده‌اند که برخی از آنها در نیل به اهدافشان موفق و برخی نیز ناموفق بوده‌اند. پژوهش پیش رو با بررسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد به‌عنوان یک پروژه محرک توسعه واقع در برزن گودال مصلی به‌عنوان محدوده‌ای در بافت فرسوده شهری مصداقی از این دست پروژه‌ها را مورد مداقه قرار می‌دهد. بر این مبنا مهم‌ترین هدف تحقیق، بررسی نقش دانشکده هنر و معماری به‌عنوان پروژه محرک توسعه در بازآفرینی بافت فرسوده شهری است. این پژوهش در زمره پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای قرار دارد و روش تحقیق نیز از نوع توصیفی (بررسی پیشینه نظری موضوع) بوده و نیز جهت بررسی میزان تأثیرگذاری پروژه نام‌برده بر تحریک توسعه محله از روش تحلیلی و همچنین از طریق مقایسه با محله مشابه (شیخداد) - به جهت عدم برخورداری از پروژه محرک - بهره گرفته شده است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات و استخراج شاخص‌ها و معیارها و تحلیل آنها از منابع کتابخانه‌ای، اسناد و مدارک موجود و تکنیک‌هایی همچون مصاحبه، پرسش‌نامه و نرم‌افزار GIS و SPSS بهره گرفته شده است. نتایج مقایسه شاخص‌ها در دو محله گودال مصلی و شیخداد بیانگر این موضوع است که دانشکده هنر و معماری به‌عنوان یک پروژه محرک توسعه آنچنان که انتظار می‌رفت نتوانسته بر تحرک و توسعه برزن گودال مصلی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of the Flagship Projects in Regeneration of Urban Deteriorated Areas based on an Analytical Comparison of Goudal-e Mosala and Sheykhdad Neighborhoods

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohammadi 1
  • Zahra Fakharzadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art & Architecture, Yazd University, Yazd , Iran
2 Master of Urban planning, Faculty of Art & Architecture, Yazd University,Yazd, Iran
چکیده [English]

Due to the unsuccessful implementation of renovation and rehabilitation plans over time, the urban regeneration approach has been placed on the agenda to face problems of urban deteriorated areas. On this basis, several flagship projects have been implemented as a mechanism for achieving urban regeneration approaches in old urban areas, some of which have been successful in achieving their goals and some not. Therefore, the main goal of this research is to investigate the role of the Faculty of Art and Architecture as a flagship project in the regeneration of deteriorated urban areas. This applied and development research was conducted based on a descriptive approach (reviewing the theoretical background of the topic). The main objective of this analytical and comparative work was to investigate the impact of this project on Regeneration of Goudal-e Mosala comparing it with a similar neighborhood (i.e., Sheykhdad) because it has no flagship project. Data were collected and analyzed through techniques such as documentary studies, interviews, questionnaires, and GIS and SPSS software. It can be concluded that the Faculty of Art and Architecture as a flagship project could not take effective steps toward the realization of regeneration goals and consequently stimulating the development of the Goudal-e Mosala community regarding the studied indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deteriorated area
  • urban regeneration
  • Flagship Projects
  • faculty of Art and Architecture