بررسی اثرات تغییرات کاربری زمین بر دسترسی عادلانه به خدمات، نمونه موردی: منطقه یک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر،تهران، ایران

چکیده

هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری، تعیین کاربری زمین شهری است که با استفاده کارآمد از فضا، استقرار مناسب فعالیت‌ها در شهر و توزیع عادلانه خدمات شهری، کاربری‌های خدمات رفاهی شهروندان را که اساس اجتماعی دارند، فراهم می‌کند. کاربری‌های خدماتی در مقایسه با دیگر کاربری‌های بازارمحور از ارزش اقتصادی کمتری برخوردارند، ولی هدف ارتقای کیفیت سکونت و پاسخگویی به نیازهای شهروندان را در دستور کار خود دارند. متقابلاً، افزایش جمعیت کاهش پهنه‌های خدمات عمومی و فضای ناشی از تغییرات آن، موجب نزول کیفیت زندگی ساکنان می‌شود. بی‌توجهی به مبانی طرح‌های توسعه شهری، نگاه سودجویانه سرمایه‌گذاران و صاحبان قدرت به تغییر کاربری زمین و کسب درآمد از آن را با پیامدهای ناعادلانه و نابخردانه اجرای طرح‌های شهری مواجه نموده است و دسترسی عادلانه مردم به خدمات عمومی شهری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هدف از این مطالعه، سنجش پیامدهای تغییرات کاربری اراضی در منطقه یک تهران بر دسترسی ساکنان به خدمات عمومی شهری، طی دوره‌ای پنج ساله (۱۳۹۲- ۱۳۹۷) است. در این مقاله، از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره گرفته شده و محتوای متون پس از تحلیل دسته‌بندی گردید، با مصوبات کمیسیون ماده 5 طی پنج سال گذشته، مقایسه شده و با استفاده از روش‌های کمّی (نمودار، جدول و غیره) تحلیل شده است. نتایج بیانگر آثار مخرب و جبران‌ناپذیر تغییرات گسترده کاربری زمین در منطقه یک طی این دوره، افزایش جمعیت منطقه از سرحد پیش‌بینی شده اسناد فرادست و تضعیف دسترسی ساکنان به خدمات و فضاهای عمومی شهری است. افزایش غیرمنتظره جمعیت، تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران به تبدیل کاربری‌های خدماتی و اراضی بایر به برج‌های مسکونی و تجاری با سودآوری قابل توجه، موجب توزیع ناعادلانه خدمات شهری در سطح منطقه و تشدید کمبود سرانه کاربری‌های فضای سبز، آموزشی، بهداشتی- درمانی و ورزشی در منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Effects of Land-Use Changes on Justly Accessibility to Urban Utilities (Case Study: District 1 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mitra Habibi 1
  • Niloufar Samavatipour 2
1 Associate Professor, Faculty of Architecture & Urban Studies, University of Art, Tehran, Iran
2 Master of Urban Planning Student, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Land use as the core of urban planning provides services and facilities based on citizens’ social needs. This is realized based on efficient use of space, proper deployment of activities through the city, and justly distribution of urban services. Having less economic value than other market-based land-uses, they aim at improving the quality of housing and try to meet the needs of citizens. However, the quality of life in cities declines by population growth, public service reduction, and environmental changes. In this regard, the lucrative view of investors and power holders about land-use changes have caused unjust and unreasonable consequences of the implementation of urban plans undermining equitable access to public utilities. The purpose of this study is to evaluate the effects of land-use changes on accessibility to public utilities over a 5-years period (2013-2017) in District 1 of Tehran. In this paper, documentary and content analysis methods are used to categorize the content of the texts. Then, acts legitimized by the commission in charge over the past five years are compared using quantitative methods. The results illustrate devastating and irreparable effects of widespread land-use changes in the study area during this period that lead to the population increase beyond the anticipated boundaries of outlying documents, debilitating accessibility to urban public services and spaces. The unexpected population increase and investors’ growing willingness to convert lands into residential and commercial towers with substantial profitability lead to unequally distribution of urban services at the regional level. As a result, they exacerbate the per capita shortage of green, educational, health, and sports land-uses in this district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land-use change
  • Accessibility to urban facilities and services
  • LUC commission
  • District One of Tehran